Školní družina

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků a usměrňování jejich spontánních aktivit.

Charakteristika naší družiny

Kapacita družiny je 60 dětí. Je umístěna v I. poschodí základní školy.

  1. oddělení vede vychovatelka Dana Baranová, 2. oddělení vychovatel Lukáš Vlček.

Žáci se řídí vnitřním řádem ŠD.

Do naší družiny docházejí děti především z prvního, druhého a třetího ročníku. K činnostem ŠD využíváme prostory družiny a vedlejší třídu. Máme k dispozici také ostatní prostory školy, např. dílnu, tělocvičnu, sál, kuchyňku a učebnu PC. Pokud je to jen trochu možné, chodíme s dětmi ven – na hřiště, do parku a na nádvoří školy. Víme, že děti tráví ve škole většinu celého dne, proto chceme, aby byly alespoň část dne venku. Především sportujeme, hrajeme míčové a pohybové hry.

Provoz družiny

Ranní družina: od 6.30 hod. do 7.40 hod.

Odpolední družina: od 11.40 hod. do 16.30 hod.

V ranní družině si vychovatel přebírá dítě od rodiče přímo až ve školní družině. Do odpolední družiny přicházejí děti z prvních tříd v doprovodu učitele, starší děti docházejí samostatně po obědě.

Podmínky pro přijetí do školní družiny

O přijetí žáka do školní družiny k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky.

Přihláška do školní družiny obsahuje:

  • údaje o žákovi – jméno a příjmení, třída, datum narození, kód zdravotní pojišťovny, místo trvalého bydliště;
  • údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen nebo má zdravotní obtíže, které by mohly mít vliv na průběh jeho vzdělávání;
  • jméno a příjmení zákonného zástupce žáka, telefonické spojení;
  • písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze školní družiny.

Odchod ze školní družiny

Žák odchází ze školní družiny samostatně v čase, který je písemně dohodnut mezi zákonným zástupcem a školní družinou, nebo je předáván vychovatelem, vychovatelkou školní družiny zákonnému zástupci, nebo osobě písemně pověřené zákonným zástupcem.

Mimořádný odchod ze školní družiny je možný pouze na základě písemného sdělení zákonného zástupce žáka.

Tradiční akce ŠD

ŠD úzce spolupracuje se základní i mateřskou školou. Podílí se na akcích pro veřejnost, např. při organizování Drakiády, Strašidelné show, Vánočních trhů, Maškarního plesu, Dne matek, Dětského dne nebo soutěží Pepa stavitel, Štítina má talent, Nejrychlejší Štítiňák.

Dana Baranová, Lukáš Vlček, vychovatelé ŠD