Čtěte! – Provozní opatření v MŠ

PROVOZNÍ OPATŘENÍ MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

Opatření při přivádění a vyzvedávání dětí:

Přivádění dětí:

Děti se přijímají do MŠ od 6:15 do 8:00 hodin. V 8:00 hod se budova uzavírá. Po domluvě lze dítě přivézt
i v jinou dobu( např. příchod od lékaře, logopeda…), nejpozději do 9:30, kdy se obvykle přesouváme na pobyt venku. V 8:00 hodin rovněž začíná plnění povinného předškolního vzdělávání, řízené, částečně řízené aktivity.
Do MŠ vstupuje po zazvonění s dítětem pouze jedna dospělá osoba. Neprodleně po vstupu do MŠ si vydezinfikuje ruce, k čemuž použije stojan s dezinfekcí, který se nachází hned vedle vstupních dveří. Pokud se nachází v šatně více osob, snaží se o dodržení rozestupu. Dítě převleče a co v nejkratším čase, předá učiteli, školnici či jiné dospělé osobě, která bude dohlížet v šatně. Předškoláky stačí předat u vchodu, převlečou se již sami pod dohledem pověřené osoby. V šatně MŠ se v jednu dobu mohou zdržovat maximálně čtyři dospělé osoby. Při větším počtu prosíme o vyčkání ve vestibulu nebo před MŠ. Tímto apelujeme na včasný příchod, aby se v 8 hodin mohla uzavřít MŠ. Bude následovat úklid, dezinfekce prostředí společných prostor a odvětrání místností. Rodičům a pověřeným osobám je zakázáno vstupovat do prostorů MŠ vyjma vestibulu a šatny.

Vyzvedávání dětí:

Do MŠ vstupuje po zazvonění s dítětem pouze jedna dospělá osoba.  Neprodleně po vstupu do MŠ si vydezinfikuje ruce, k čemuž použije stojan s dezinfekcí, který se nachází hned vedle vstupních dveří. Pokud se nachází v šatně více osob, snaží se o dodržení rozestupu. V šatně MŠ se v jednu dobu mohou zdržovat maximálně čtyři dospělé osoby. Při větším počtu prosíme o vyčkání ve vestibulu nebo před MŠ.
Vyzvedávání dětí: po obědě: 12:00 – 12:15, odpoledne: od 14:30 hodin.
Dítě vyzvedávají zákonní zástupci, nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě. Bez toho učitelé nikomu dítě nepředají! Pokud rodiče pověří nezletilou osobu, důsledně zváží stáří pověřené osoby. Není možno dítě předat po telefonu!

Do MŠ patří dítě pouze zdravé. Učitelé mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí! Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění včetně výskytu parazitů, či onemocnění Covid 19, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit.

Mateřská škola taktéž bude informovat zákonné zástupce o aktuálních stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech vydaných KHS a opatřeních na webových stánkách školy www.zsstitina.cz
a na nástěnce ve vestibulu MŠ.

Upozorňujeme, že zaměstnanci, zákonní zástupci, pověřené osoby přivádějících a odvádějících dětí a děti s příznaky infekčního onemocnění NEMOHOU do budovy MŠ vstoupit.

Pokud se příznaky onemocnění Covid 19 vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ, bude dítě izolováno od ostatních a škola neprodleně informuje zákonné zástupce, kteří si dítě vyzvednou v co nejkratším možném čase.

Pokud dítě trpí chronickým onemocněním (kašel, rýma) včetně alergického onemocnění, zákonný zástupce musí doložit lékařské potvrzení, že se nejedná o infekční onemocnění.

V případě onemocnění Covid 19 poskytne Mateřská škola vzdělávání distančním způsobem dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání. Pokud se dítě distanční výuky nezúčastní, musí zákonný zástupce doložit písemné omluvení absence, tak jak při prezenční výuce.

V letošním školním roce v prvním čtvrtletí jsou zrušeny všechny aktivity a společné akce s rodiči. akce jako např. drakiáda, uspávání zahrady ……… budeme realizovat v dopoledních hodinách pouze v rámci výchovně vzdělávacích činností. Děti se mohou zúčastnit kroužků, které zůstávají pouze v rámci tříd.