Organizace a průběh zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče předškoláků,

zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která provázejí celý tento školní rok, distanční formou. Vše zorganizujeme tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, aby byly respektovány individuální možnosti jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Bližší informace o organizaci a průběhu zápisu naleznete v příloze této zprávy. Zároveň přikládáme i Desatero pro rodiče předškoláků.

Formuláře Žádost o přijetí a Žádost o odklad jsou ke stažení v sekci Dokumenty na stránkách školy.

Odklad školní docházky

  • K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. ŠPZ, byť někde v omezeném provozu, nadále zajišťují nutné služby, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.
  • Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Víme, že zápis do 1. třídy za přítomnosti dětí i rodičů je významnou událostí v životě rodiny i školy. Proto pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádáme pro přijaté děti a jejich rodiny společné setkání. O jeho případném konání vás budeme včas informovat.