Vítejte v novém školním roce

Vážení rodiče, milé děti

Vítáme vás v novém školním roce 2021/22 a pevně doufáme, že do naší mateřské školy budete chodit rády a s úsměvem. Můžete se těšit na třídy plné hraček a věřte, že si spolu užijeme spoustu legrace a že si domů ponesete jen krásné vzpomínky a zážitky.

MŠ se zaměřuje především na folklór, proto jsou i děti seznamovány s lidovými zvyky, pranostikami a slezským nářečím.

MŠ pracuje podle ŠVP PV „ ROK MÁ KROK“
Celý rok je rozdělený do integrovaných bloků.
První blok, kterým se budeme zabývat v podzimním období se nazývá:
„ PODZIM NA STRAKATÉ KOBYLE JEDE“

Podzimní témata:

 • V září ještě slunce dosti září.
 • František zahání lidi do chýšek
 • Když na dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.

Co nás čeká v září
Zahájení celoročního projektu:

“VYPRÁVĚNÍ MOUDRÉ SOVY O PROCHÁZKÁCH DO PŘÍRODY“
V průběhu školního roku budou děti plnit úkoly spojené s přírodou, environmentální výchovou, ochranou fauny, flóry. V každém ročním období se uskuteční projekt zaměřený na splnění cílů celoroční hry.
-1. 9. zahájení školního roku
– 15. 9. výprava do Afriky s divadelní společností „Letadlo“
– výborová schůzka KR
– členská schůze s rodiči, třídní schůzky
– prohlídka hasičské zbrojnice, navázaní spolupráce pro nastávající školní rok
 se sborem dobrovolných hasičů
– PROJEKTOVÝ DEN: „ Na sv. Václava každá plaňka dozrává“

INFORMACE:
Děti se přijímají do MŠ od 6:15 do 8:00 hodin.V 8:00 hod se budova uzavírá.Po domluvě lze dítě přivézt i v jinou dobu, nejpozději do 9:30, kdy se obvykle přesouváme na pobyt venku. V 8:00 rovněž začíná plnění povinného předškolního vzdělávání, řízené, částečně řízené aktivity, proto apelujeme na včasný příchod.

Vyzvedávání dětí: před obědem:  po obědě: 12:00 – 12:15,
                                    odpoledne: od 14:30 hodin.
Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě učitelům ve třídě, stačí ve třídě „Barviček“, neposílat je ze šatny samotné.
 Dítě vyzvedávají zákonní zástupci, nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě. Bez toho učitelé nikomu dítě nepředají! Pokud rodiče pověří nezletilou osobu, důsledně zváží stáří pověřené osoby. Není možno dítě předat po telefonu!
 Do MŠ patří dítě pouze zdravé. Učitelé mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí! Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění včetně výskytu parazitů, či covid- 19. Rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ! Po návratu ze zahraničí je třeba se řídit opatřením upravujícím pravidla pro návrat dětí ze zahraničí, se kterým se můžete seznámit na nástěnce ve vestibulu. Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel.
 Rodiče jsou povinní oznámit MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit co nejdříve.  Zákonní zástupci dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání, musí doložit písemnou omluvenku nepřítomnosti dítěte v MŠ. Po domluvě se omluvenky budou psát do omluvných listů, které děti budou mít v šatně, ve své skříňce.
Nepřítomnost dítěte se hlásí den předem do 7:30 hodin. V den onemocnění si rodiče přijdou s jídlonosičem do 12:30 pro stravu. Pokud odhlásíte dítě ze stravy přímo v Háji ve Slezsku, zatelefonujte a omluvte dítě i v MŠ.
 Rodiče mají právo být dostatečně a včas informování o dění v MŠ a mohou se ho i aktivně zúčastnit.
 Rodiče mohou využít konzultaci s učitelem/kou na třídních schůzkách, s vedoucí učitelkou po domluvě.  Máte možnost prodiskutovat jakékoli otázky, nejasnosti, aby nedocházelo k  podávání mylných informací.
 V případě nepovinného předškolního vzdělávání (tedy vzdělávání dětí do pěti let)

Naše MŠ nabízí v tomto roce tyto kroužky:

Hravá angličtina  – středa 12:30- 13:15
– určeno nejstarším dětem ze třídy Skřivánků se správnou výslovnosti (budeme vybírat 300 Kč na knihu).

 • Kreativní kroužek „Šikulka“ – úterý 12:30 – 13:15 hod.
  -určeno dětem ze třídy Skřivánků. Budou tvořit z keramiky a jiných netradičních materiálů ( vybírat na materiál 200 Kč).
 • Malá Bejatka – pondělí 12:30 – 13:15 hod.
  – určeno pro děti které rády tancují a zpívají, chtějí poznat
  lidové tradice, zvyky, obyčeje, hry. Budou prezentovat MŠ při různých příležitostech.

Po zvážení mohou i děti z Barviček.

 • Hry s řečí – logohrátky – čtvrtek 12:30 – 13:15hod.(Barvičky budou mít kroužek během dopoledne).
  – určeno pro děti, které ještě v Barvičkách a zejména ve Skřiváncích neposlouchá jazýček,(nemají správnou výslovnost)