Volby do školské rady

Volební komise do školské rady základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola generála Heliodora Píky a Mateřská škola Štítina, okres Opava, příspěvková organizace

svolává oprávněné osoby k volbám členů školské rady.

Volba třetiny členů za zákonné zástupce nezletilých žáků proběhne 3. listopadu 2022 od 15.30 do 18.00 ve vestibulu školy (v rámci třídních schůzek) a 4. listopadu od 7.30 do 14.00 v kanceláři zástupce ředitele. Návrhy na kandidáty eviduje volební komise do 25. října 2022 do 12.00 prostřednictvím systému Komens. Kandidátní listina bude zveřejněna na úřední desce na budově školy a na webových stránkách www.zsstitina.cz.

Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.

Volby jsou platné při účasti minimálně 1/4 voličů.

Volba třetiny členů za pedagogické pracovníky proběhne 15. listopadu 2022 od 15.30 do 16.00 ve sborovně. Návrhy na kandidáty eviduje volební komise do 25. října 2022 do 12.00. Kandidátní listina bude zveřejněna ve sborovně školy.

Volby jsou platné při účasti minimálně 3/4 voličů.

V prvním kole navrhují zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci (dále jen oprávnění voliči) kandidáty na členství ve školské radě. Druhé kolo určí pořadí kandidátů, probíhá tajnou volbou. S účastí v druhém kole musí kandidát na člena školské rady projevit písemný souhlas.

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. viz záložka na webových stránkách školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel a stanoví počet jejích členů. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci žáků.

Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada je tříčlenná. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky, t.j. od 12. 12. 2022 do 11. 12. 2025.

Na základě návrhů budou připraveny hlasovací lístky. Kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí. U každého kandidáta se uvede jméno, příjmení a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu.

Volební akt probíhá tajným hlasováním, a to následujícím způsobem. Oprávněný volič sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách. Obdrží hlasovací lístek, označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje a hlasuje vhozením takto označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny. Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem.

Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě, kdy se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví jako první.

Po ukončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů, než je volných mandátů, je volební lístek neplatný.

Za členy školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který podepíší všichni členové komise a tento zápis předá řediteli školy, zřizovateli a stávajícímu předsedovi školské rady.

Zvolený kandidát se stává novým členem školské rady dnem 12. 12. 2022.

Nezvolí-li zákonní zástupci žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývajícího člena školské rady ředitel školy.

Svolává Mgr. Daniel Matyášek

Za volební komisi Mgr. Martina Černá

Ve Štítině 18. 10. 2022

Č. j.: zsstit645/2022